خانه / معماری / کاملترین فایل روشنایی در ساختمان سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی

کاملترین فایل روشنایی در ساختمان سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی

روشنایی در ساختمان سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی

روشنایی-در-ساختمان-سازی-و-صرفه-جویی-در-مصرف-انرژیدانلود فایل کامل معماری روشنایی در ساختمان سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی
در قالب فایل word و متشکل از ۲۲ صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوا ::

روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي دارد……

عناوين اصلي :

روﺷﻨﺎﻳﻲ ساختمان
ﺳﻨﺴﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﻀﻮر
ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ روز
ﻻﻣﭗ رﺷﺘﻪاي
™ﻻﻣﭗ رﺷﺘﻪاي ﻫﺎﻟﻮژﻧﻲ
™ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ
™ﻻﻣﭗﻫﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ
ﻻﻣﭗﻫﺎيLED
™ﺑﺎﻻﺳﺖﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
™اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﭗﻫﺎي ﭘﺮ ﺑﺎزدهT8، T5، LED
ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﯽ هﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن((LMS
ﺳﻨﺴﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
اﺗﺎق ﺧﻮاب
ﻓﻀﺎي ﻧﺸﻴﻤﻦ و ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪﺧﻮري و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري
اﺗﺎق ﺟﻠﺴﺎت
اﺗﺎق ﻫﺎي اداري
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري ﺑﺎ ﭘﺎرﺗﻴﺸﻦ ﻣﺘﺤﺮك
راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي اداري

دانلود فایل

فایل مورد تحقیق :: روشنایی در ساختمان سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی

کیفیت اصلی فایل مربوطه :: عالی

امید دارمکه این فایل روشنایی در ساختمان سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی به پیشرفت تمام ایرانیان سرافراز کمکی شایسته کند.

عناوین دیگر این محصول عبارت است از ::

نور ساختمان,روشنایی ساختمان,صرفه جویی در مصرف انرژی,صرفه جویی در مصرف برق,راهکارهای صرفه جویی,مصرف انرژی,روشنایی ساختمان,لامپ کم مصرف,ﺳﻨﺴﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﻀﻮر,ﻻﻣﭗ رﺷﺘﻪاي ,™ﻻﻣﭗ رﺷﺘﻪاي ﻫﺎﻟﻮژﻧﻲ,™ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ,™ﻻﻣﭗ ﺗﺨﻠﻴﻪ,ﻻﻣﭗ LED,™ﺑﺎﻻﺳﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ,لا,,,

جناح سیاسی فایل :: معماری

شماره فایل :: ۲۳۱۰۸


دانلود مستقیم فایل

عنوان صفحه ::

کاملترین فایل روشنایی در ساختمان سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی

درباره ی f@linkparsiir

همچنین ببینید

کاملترین فایل پاورپوینت بررسی معماری اقلیمی سه شهر بوشهر، یزد، کاشان

پاورپوینت بررسی معماری اقلیمی سه شهر بوشهر، یزد، کاشان توضیحات:پاورپوینت بررسی معماری اقلیمی سه شهر …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *